Nevezetességek

Nevezetességek

Kardos Csabai úti Harang felszentelés

A Csabai úti ág. h. ev. iskolánál lévő új harang felszenteltetett. Nagy tiszteletű Kello Gusztáv ig. lelkész úr által: 1923. február 14-én déli 12 órakor nagyszámú hívek és az iskolás gyermekek jelenlétében. (Többek közt jelen voltak: Nt. Kelló Gusztáv ig. lelkész és Rohoska Gyula tanítón kívül : Komár György: a szarvasi ev. egyház gondnoka, Kohút Pál: Skorka J. iskola tanítója és neje: Kohút Pálné, Szloszjár Erzsébet), Jansik András a csabai úti iskolakör kurátora és Szrnka András a csabai úti iskolakör egyház fia és Hraskó Pál kovácsmester (az új harang felszerelője)

- A harangszentelés az udvaron szemben a haranggal volt: a következő sorrendben.
1. ének: Dankó Sámuel ig. tanító által írt: harangszentelésre való ének.
Pohled! Pohled duse milá. Na tento dar prevzáctny. Jak radostná hodina. Kdyz. Mily zvon pricházi Duse! vzúra se mej! A pírnicky zpívej Vzdej chválu milému Bohú Za milost jeho premmohu. (5. verses)
2. Ima - prédikáció
3. Prédikáció után ima
4. Felszentelés, miközben a harang megszólal. A hívek nagy meghatottsággal hallgatták, s mindannyiuk szemében könny szökött, hogy annyi idő multán ismét hallgatják hívó szózatát! Majd hangjának megszüntével: 5. ének volt. Vsickí jenz skla dají: 1.verse, utána ima és áldás. S a következő vers elhangzása után a hívek a harang hangja mellett szétoszlottak egy kedves emlékkel s egy szép ünnep benyomásával! Adja a jó Isten, hogy az új harang csengő hangjával sokáig hívja a híveket Isten Házába hálaadásra!
- az ünnepély után társas ebéd volt - a harangszentelést egy napon a Hosszú sori iskolaközzel együtt végeztük

Az utókor számára feljegyzem, miszerint a harangra való gyűjtést elsőnek a Hosszú sori (Skorka-tanyai) iskolakör határozta el, s az ő nemes példájukon felbuzdulva másodiknak a Csabai úti iskolakör rendelte meg a harangot. Ez alkalommal a lelkészt és a gondnokot a Hosszú sori iskolakör hozta ki: Szarvasról. Először ott volt a harangszentelés: d.e. 1 9 órától 11-ig, onnan hozzánk szintén a Hosszú soriak hozták el őket, s innen a Csabai útról a Csabai úti iskolakör felkérése folytán Jancsó György úr vitte be Nagytiszteletű úrékat Szarvasra, amely önzetlen tettéért köszönetet mondunk!

Csabai út 1923. február 14.

Rohoska Gyula
ág. h. gy. tanító

 » Kardos Csabai úti harang története

A Csabai úti ág. hitv. ev. iskola első harangja szereztetett: 1863. év jún. 6-án adakozás útján. S a felállított harang ára volt: 168 forint 91 krajczár, felállításával együtt 197 forint 66 krajczár. Az első harangércz súlya 74 kgr. volt. Felírata volt: A szarvasi csabai út melletti ev. híveké. - Jer, Isten hí!

1863. év öntötte: Schandt Sándor (az akkori tanító: Wandlik Pál)

1902. évben Gyuris Mátyás tanító és Rágyanszki István kurátorsága idején a harangállvány teljesen megújítatott, mely alkalommal 41 korona gyűlt össze.

A régi harang 1905. évben megrepedt, amiért újonnan öntetett: 1905. nov. 29-én. Az újonnan öntetett harang súlya 88 kgr. volt, s ára 352 Kor. Adakozás útján begyűlt: 120 Korona 20 fillér. A régi harang ára: 148 Kor. leszámítva kiadás volt ekkor: 204 Korona. (Gyuris Mátyás tanító és Bankó Mihály kurátor ideje alatt.) A harang felirata ugyanaz volt, mint 1863-ban. (a különbözet az iskolakör pénzéből lett fedezve. Legalább is így gondolom.)

1918. január 21-én a temesvári és kir. katonai parancsnokság a harangot elrekvirálta, ágyúnak. (Januárik Mátyás kurátor és Rohoska Gyula tanító ideje alatt.) Az iskolakör 88 kgr-os harangért kapott: 352 Koronát. Ezen összeget egyházunk, mint külső isk. harangalapot kezelte - amit 1923. év febr. 13-án kiadták. (kamattal együtt 396 Koronát)

1922. január 22-én tartott iskolakör gyűlése határozta el először, hogy a harangra való gyűjtést megkezdi. (1922-ben kurátor volt: Kriska János, egyházfi: Kiss János) Gyűjtők voltak: Bankó J., Szklenár János, Szuhaj P., Kunstár György, Kriska János és Kiss János. A gyűjtés eredménye volt: 5913 Korona. Majd szünetelt a gyűjtés 1922. dec.-ig, részint azért, mert a tavalyi termés kevés volt, s részint azért, mert a pénzünk ingadozó volt, illetve az anyag ára emelkedett.

A másodszori gyűjtést 1922. de. 25-én tartott gyűlés határozta el. Ezúttal úgy határoztak, hogy gabonát kérnek, illetve gyűjtenek. Gyűjtőknek felkérték: Gyurcsik Andrást, Janecskó Györgyöt, ifj. Brlás Pált és Szrnka Jánost, Szloszjár Mátyást és Komlovszki Györgyöt. A gyűjtés eredménye lett: 567 kgr. és 24 liter kukorica, 418 kgr. árpa, 891 kgr. búza. Össz.: 1876 kgr. és 24 liter. Pénzbeli adomány: 720 K.

Az 1923. évi jan. 15-i ülés határozatilag kimondja, hogy a harangot megrendeli és erre: Rohoska Gyula tanítót és Jansik Andrást bízzák meg. Jan. 18-án a megbízottak Budapesten Seclesia r.t.-nál a harangot megrendelték. Az új harang súly: 80 kgr. lett (kilója: 1800 Korona). Az ára 14400 Korona. A harang 1923. év febr. 12-én érkezett, s 13-án Hraskó Pál kovácsmester tette fel a meglevő harangállványra, amikor is a koronát újonnan befestette. A hozzávaló kötelet: id. Rágyanszki János adományozta. (a harangot Szarvasról: Jansik András kurátor és Szrnka András egyházfi hozták ki.)

A harang felirata: (a magyar koronával) Hazádnak rendületlenül légy híve óh magyar! Harangművek R.T. öntött engem Budapesten: k.W. Rincker által. No: 4561. Hangja: Fis.

Csabai út 1923. febr. 14.

Rohoska Gyula
ág. h. egy. tanító