TÁJÉKOZTATÓ Települési adóról és bevallásáról

Tisztelt Adózó!

Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 25. napján megtartott képviselő testületi ülésén a települési adó bevezetéséről döntött, a 14/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelettel, mely 2016. január 1. naptól lép hatályba.

A helyi rendelet szerint adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó termőföld, ami az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet, alrészlet.

Az adó alanya az a természetes személy, aki a naptári év első napján a föld tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok. Amennyiben a földet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Bővebben...

Lomtalanítási felhívás

A GYOMAKÖZSZOLG KFT. értesíti a Tisztelt lakosságot, hogy
2015. november 27.-én (pénteken) 7.00 órától

 Kardos község területén  lomtalanítást    végez.

A kihelyezett hulladék tartalmazhat:

  • rongy, söpredék, edény, eszköz, továbbá kisebb mennyiségű kerti hulladék, falomb, nyesedék, elhasznált bútor, ócskavas

NEM TARTALMAZHAT:

  • Veszélyes hulladékot: gumi abroncs, akkumulátor, vegyszer, ásványi olajszármazék, trágya, mezőgazdasági hulladék, állati tetem, építési sitt, mérgező vagy fertőző anyagot, híradástechnikai berendezés (TV, rádió, magnó stb.), fagyasztószekrény, hűtőszekrény
  • Szelektíven gyűjthető hulladékot (üveg, papír), melyet a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigeten kérünk elhelyezni.

Gyomaendrőd, 2015. november 6.

Fekete József
Ügyvezető igazgató

Tisztelt Lakosság!

Kérem, hogy községünk tisztaságáért éljenek a lehetőséggel és tartsák be a lomtalanítás szabályait.

Hulladék kihelyezése: a szokásos időpontban a szokásos helyekre.

AZ IDEI ÉVBEN LEHETŐSÉG VAN ARRA, HOGY A LOMTALANÍTÁS NAPJÁN AZ ÖNKORMÁNYZAT UDVARÁRA AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOT TÉRÍTÉSMENTESEN BEHOZZÁK, MELYET A SZOLGÁLTATÓ SZINTÉN ELSZÁLLÍT.

Kardos, 2015. november 6.

Brlás János
Polgármester

Európa Platform - Testvértelepülési találkozó Nagydarócon

europa a polgarokert

Az „Európa Platform- Testvértelepülési találkozó Nagydarócon” c. projektet az Európai Unió finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretében

2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 800 állampolgár részvételével, akik közül 50 Kardos község (Magyarország), 50 Craidorolt község (Románia) 50 Vardarac (Horvátország), 30 Dorultu (Románia) és 620 Veľké Dravce (Szlovákia) lakosai.

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Veľké Dravce (Szlovákia) volt, 2015/08/21 és 2015/08/23 között

Részletes leírás:

2015/08/21 a téma a szociális kirekesztés elleni küzdelem volt, ahol bemutatták a Közösségi Központ munkáját, „A szociális segélytől a foglalkoztatottságig” címmel workshopot tartottak, és kultúrprogram keretén belül mutattak rá, hogy „egyenlőek, de nem egyformák vagyunk”.

2015/08/22 a téma az aktuális EU-s témák megvitatása volt (mit jelent európainak lenni, az EU-s tagság előnyei és hátrányai, Európa jövője, stb.) amely ún „Európa Platform keretén belül zajlott. A „Zenével és tánccal az intolerancia és a rasszizmus ellen” c. közösségi program részeként bemutatásra kerültek a hagyományos roma mesterségek és sor került a különböző nemzetek és nemzetiségek kulturális és gasztronómiai seregszemléjére is.

2015/08/23 a téma az EU-s alapértékek voltak, amikor sor került az újonnan kialakított helyi néprajzi kiállítás megnyitójára. Kapcsolódva a 2015 a fejlesztés európai évéhez beszélgetés folyt az emberi jogok és szolidaritás témában.

DSC 5194dsc 5121dsc 5136dsc 5162

Tájékoztatás a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól

 

2015. március 05-án hatályba lép az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ), amelyben több olyan használati előírás szerepel, mely a korábbi rendeletben nem volt kellően szabályozva. Ilyen például a rendelet szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó része. Ezen előírások pontos ismerete szükséges a gazdálkodó tevékenységet végzőkön kívül a lakosság körében is, mivel az előírások megsértése esetén a hatóságnak tűzvédelmi bírság kiszabását kell kezdeményeznie az elkövetők ellen.

A BM rendelet szerint a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb tíz hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. A katasztrófavédelmi hatósági engedély nem mentesíti az érintettet az egyéb engedélyek beszerzése alól. Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

A jelenleg hatályos szabályozás szerint, a tervezett tarló-, nád-, gyep- égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban be kellett jelenteni. Az új OTSZ hatályba lépését követően a kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 10 nappal kell majd benyújtani az engedélyező hatóságnak, melyet követően a hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

Az irányított égetés során betartandó tűzmegelőzési szabályok:

A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos, az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel, a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos. A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani. Tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. A tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

Új előírás, hogy a szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani. A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani. A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet értelmében általános jelleggel TILOS a hulladék nyílt téri égetése. A tilalom kiterjed a lábon álló növényzet, tarló illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék (növényi hulladék) égetésére is.


Az észlelt tűzet késedelem nélkül a 105-ös vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó számon jelezni kell a tűzoltóságnak!